Page:Sibu Congkan0179-司馬光-資治通鑑考異-6-1.djvu/96

此页尚未校对


建衡二年死不容至鳯凰三年㑹稽方有訛言不知奮死果在何年今因奚熈之死終言之

咸寜三年五月吳將邵顗武紀作邵凱今從羊祐傳

七月楊珧議封建職官志以為珧與荀朂以齊王攸有時望懼太守有後難故建此議使諸王之

國帝𥘉未之察於是下詔議其制按朂傳有異議又時齊王不之國疑此說非實今不取

十二月衞瓘離間二虜務桓降力微死魏收後魏書鐵弗劉虎匈奴去

卑之孫昭成四年死子務桓立按昭成四年晉成帝咸康七年也務桓不應與瓘同時盖二人皆名務桓

四年七月司冀等州大水螟傷稼杜預上䟽食貨志云咸寜

三年杜預傳云四年按五行志三年大水無蟲災四年螟今從預傳

九月張尚忤吳主徙建安尋殺之三十國春秋云岑昬等泥頭請代尚

死尚得免死徙廣州今從尚傳參取環氏吳紀

十月衞瓘撫牀帝令太子決尚書疑事三十國春秋泰始八年