Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/25

此页尚未校对


年十月己未又云皇太子監國新本紀唐曆統紀皆連嵗言太子監國按離長安時已留太子監國及自東都將還豈得

又令監國據實録此月無監國事唯明年十月有之今從之

上元元年劉曉上疏會要作劉墝今從統紀

二年四月太子𢎞薨新書本紀云己亥天后殺皇太子新傳云后將騁志𢎞奏請數怫旨從幸

合璧宫遇鴆薨唐曆云𢎞仁孝英果深為上所鍾愛自升為太子敬禮大臣鴻儒之士未甞居有過之地以請嫁二公主

失愛於天后不以夀終實録舊傳皆不言𢎞遇酖按李泌對肅宗云髙宗有八子睿宗最㓜天后所生四子自為行第故

睿宗第四長曰孝敬皇帝為太子監國仁明孝悌天后方圖臨朝乃酖殺孝敬立雍王賢為太子新書蓋據此及唐曆也

按𢎞之死其事難明今但云時人以為天后酖之疑以傳疑

儀鳳元年二月徙安東都護府於遼東故城實録咸亨元年

楊昉髙侃討安舜始㧞安東都護府自平壤城移於遼東州儀鳳元年二月甲戌以髙麗餘衆反叛移安東都護府於遼

東都城盖咸亨元年言移府者終言之也儀鳳元年言髙麗反者本其所以移也會要無咸亨元年移府事此年云移於