Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/64

此页尚未校对


十二月安樂公主請為皇太女統紀云安樂公主私請廢皇太子而立己為皇

太女帝以問魏元忠元忠曰皇太子國之儲君生人之本今既無罪豈得輙有動揺欲以公主為皇太女駙馬復若為名

號天下必甚怪愕恐非公主自安之道公主知之乃奏曰元忠山東木強田舍漢豈足與論國家權宜盛事儀注好惡阿母

子尚自為天子況兒是公主作皇太女有何不可按中宗雖愚豈不知立皇太女為不可何必待元忠之言今從舊傳

景龍元年二月丙戌復武氏崇恩廟舊本紀正月己巳遣武攸暨武三思

往乾陵祈雨于則天皇后新本紀甲午襃德榮先陵置令丞按長曆正月庚子朔無己巳二月庚午朔無甲午今從實録

七月辛丑太子重俊舉兵叩閤索上官婕好舊紀作庚子今

從實録實録云斬關而入索韋氏所在舊重俊傳亦云求韋庻人及安樂公主所在今從舊后妃傳

八月相王被譛呉兢上疏實録載此事於今年八月而兢疏云陛下登極于今四稔則是

明年所上也蓋至忠所對在今年而實録因載兢疏耳

丙戌魏元忠致仕實録元忠致仕在九月今從舊本紀