Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/67

此页尚未校对


元振四鎮經略使授之敕書簿責元振宗議𤼵勁卒令以悌及郭䖍瓘北討仍邀吐蕃及西域諸部計會同擊娑葛右臺

御史大夫解琬議稱不可後竟與之和娑葛聞前議大怨乃付元振狀稱宗先取忠節金上以問之宗具以前事奏時太

平安樂二公主以親貴權寵各立黨與陰相傾奪爰自要官宰臣皆分為兩時太平尤與宗不善故諷琬以彈之外傳取

娑葛金非也今從實録記

三月韋嗣立為中書侍郎同三品新表云守兵部尚書今從實録

十一月吐蕃遣尚贊咄來逆金城公主實録乙亥吐蕃大臣尚贊吐等來逆

女文館記云吐蕃使其大首領瑟瑟告身贊咄金告身尚欽藏以下來迎金城公主譯者云贊咄猶此左僕射欽藏猶此

侍中蓋贊咄即贊吐也今從文館記

十二月壬辰唐休璟同三品舊紀誤作壬戌今從實録

睿宗景雲元年四月乙未中宗幸隆慶池景龍文館記以為其月十

二日按長曆是月壬午朔今從實録本紀