Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/90

此页尚未校对


二月己酉遣楊思勗討梅大海等舊紀作庚戌朔今從實錄

四月上欲以武惠妃爲后或上言諫唐會要云侍御史潘好禮聞上欲以惠妃

為皇后進䟽諫曰臣甞聞禮記曰父母之讎不可共戴天公羊傳曰子不復父讎不子也昔齊襄公復九代之讎丁蘭報

木母之怨陛下豈得欲以武氏為國母當何以見天下之人乎不亦取笑於天下乎又惠妃再從叔三思再從父延秀等

並干紀亂常遞窺神器豺狼同穴梟獍共林且匹夫匹婦欲結髮為夫妻者尚相揀擇況陛下是累聖之貴天子之尊乎

伏願詳察古今鍳戒成敗愼擇華族之女必在禮義之家稱神祇之心允億兆之望又見人間盛言尚書右丞相張説自

被停知政事之後毎諂附惠妃欲取立后之功更圖入相之計伏願杜之於將漸不可悔之於己成且太子本非惠妃所

生惠妃復自有子若惠妃一登宸極則儲位實恐不安古人所以諫其漸者良為是也昔商山四皓雖不食漢庭之祿尚

能輔翌太子況臣愚昧職忝憲府蘇冕駁曰此表非潘好禮所作且好禮先天元年為侍御史開元十二年為温州刺史

致仕表是十四年獻而云職忝憲府若題年恐錯則武惠妃先天元年始年十四王皇后有寵未衰張説又未為右丞相

竟未知此表是誰獻之今去其名也