Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/91

此页尚未校对


十月庚申上幸汝州廣成湯令狐峘代宗實錄云上以開元十四年十月十三日生時

𤣥宗幸汝州之温湯有望氣者云宫中有天子氣𤣥宗即日還宫是夜代宗降誕按𤣥宗實錄此月十六日庚申始幸温

湯己巳乃還宫與代宗實錄不同舊紀云十二月十三日生舊后妃傳章敬皇后吳氏坐父事没入掖庭開元二十三年

𤣥宗幸忠王邸見王服御蕭然傍無媵侍命將軍髙力士選掖庭宫人以賜之而吳后在籍中明年生代宗皇帝十八年

薨按代宗此年生而云二十三年以吳后賜忠五十八年薨蓋誤以十三年為二十三年也次栁氏舊聞肅宗在東宫為

李林甫所構勢幾危者數矣無何湏𩯭斑白甞早朝上見之愀然曰汝歸第吾當幸汝及上至顧見宫庭殿宇皆不洒掃

而樂器塵埃左右使令無有妓女上為之動色使力士詔掖庭按籍閱視得三人乃以賜太子而章敬吳皇后在選中生

代宗按開元二十三年李林甫初為相二十五年廢太子瑛二十六年乃立肅宗為太子天寶五年李林甫始構韋堅之

獄舊聞所記事皆虚誕年月不合新書后妃傳全取之今皆不取

十五年正月王君㚟勒兵躡吐蕃吐蕃傳云君㚟畏其鋒不敢出今從君㚟傳

君㚟破吐蕃後軍君㚟傳曰十六年冬吐蕃大將悉諾邏帥衆入㓂大斗谷又移攻甘州焚燒市