Page:Sibu Congkan0182-司馬光-資治通鑑考異-6-4.djvu/101

此页尚未校对


八月李泌言陛下惟有一子按徳宗十一子誼謜其所生外猶有九子而泌

云惟有一子者蓋當是時小王或未生或太子誼謜之外尚有昭靖子也

九月李泌請與回紇和親癸亥遣回紇使者合闕

將軍歸許以咸安公主妻可汗鄴矦家傳九月泌請與回紇和親十月與

回紇書十二月回紇遣聿支逹于上表謝恩皆請如宰相約和親按實録八月丁酉回紇遣黙啜逹于來貢方物且請和

親九月癸亥遣回紇使合闕將軍歸其國初合闕將其君命請昬上許以咸安公主嫁之命見于麟徳殿且令齎公主畫

圗就示可汗以馬價絹五萬還之許互市而去十二月無聿支入聘之事回紇自大曆十一年以來未甞入宼信使往來

亦無不和及求和之迹蓋徳宗心恨回紇而外迹猶羈縻不絶今回紇請昬則拒絶不許而李泌勸與為昬耳其月數之

差則恐李繁記之不詳或者聿支即黙啜與合闕皆不可知(⿱艹石)以黙啜即為請昏之使合闕即為謝恩之人又泌論回

紇凡十五餘對須半月以上泌又云臣木夾中與書令朝臣遞云一月可到歳内報至自丁酉至癸亥纔二十六日耳今

依實録月日因許嫁咸安本其事而言之