Page:Sibu Congkan0182-司馬光-資治通鑑考異-6-4.djvu/2

此页尚未校对


資治通鑑考異卷第十五


 阡戸臣司馬光奉 勑編集

  唐紀七

至德元載七月庚午上皇至巴西肅宗實錄作辛未今從𤣥宗實錄次栁氏舊聞

上始入料谷天尚早煙霧甚味知頓使給事中韋倜於墅中得新熟酒一壺跪獻于馬首者數四上不為之舉倜懼乃注

於他器自引滿於前上曰卿以我為疑也始吾御宇之初甞大醉損一人吾悼之因以為戒迨今四十年矣未甞甘酒味

指力士近臣曰此皆知之非紿卿也從者聞之無不感悅幸蜀記上皇在巴西郡宰臣請髙力士奏蜀中氣𠉀温瘴冝數

進酒上皇令髙力士宣㫖曰朕本嗜酒斷之已乆終不再飲深媿卿等意也力士因說上皇開元四年因醉怒殺一人明

日都不記得猶召之左右具奏上愴然不言乃賜御庫絹五百匹用給䘮事更令力士就宅宣㫖致祭從兹斷酒雖下藥

亦不輒飲按𤣥宗荒于聲色幾䘮天下斷酒小善夫何足言今不取