Page:Sibu Congkan0183-司馬光-資治通鑑考異-6-5.djvu/10

此页尚未校对


爲回鶻所薄帝一戰敗之進擊可汗牙帳胡特勒可汗勢窮自殺國昌因奏勿篤公爲署颯可汗是嵗開成五年也文宗

崩武宗即位遣嗣澤王溶告哀於回鶻使還始知特勒可汗易代按朱邪赤心若奏勿篤公爲可汗安得因溶告哀始知

易代乎此則自相違矣舊傳開成初其相有安允合者與特勒柴革欲簒薩特勒可汗可汗覺殺柴革及安允合又有回

鶻相掘羅勿者擁兵在外怨誅柴革安允合又殺薩特勒可汗以盧級特勒爲可汗新傳云開成四年其相掘羅勿作難

引沙陀兵攻可汗可汗自殺國人立㕎馺特勒爲可汗今從之

五年正月立潁王瀍爲太弟唐闕史曰武宗皇帝王夫人者燕趙倡女也武

宗爲潁王獲愛幸文宗於十六宅西别建安王溶潁王𤄊院上數幸其中縱酒如家人禮及文宗晏駕後宫無子所立敬

宗男陳王年幼且病未任軍國事中貴主禁掖者以安王大行親弟既賢且長遂起左右神策軍及飛龍羽林驍騎數千

衆即藩邸奉迎安王中貴遥呼曰迎大者迎大者如是者數四意以安王為兄即大者也及兵仗至二王宅首兵士相語

曰奉命迎大者不言安潁孰為大者王夫人竊聞之擁髻褰裙走出矯言曰大者潁王也大家左右以王魁梧頎長皆呼

為大王且與中尉有死生之契汝曹或誤必赤族矣時安王心云其次弟合立志少疑懦懼未敢出潁王神氣抑揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)隱于