Page:Sibu Congkan0183-司馬光-資治通鑑考異-6-5.djvu/120

此页尚未校对


焉新傳晏𢎞引麾下東出襄鄧宗權遣趙德諲合晏𢎞兵攻襄州巨容不能守奔成都龍紀元年田令孜殺之按晏𢎞中

和四年十一月已據許州又巨容所以奔成都以天子在蜀故也今從新傳

周岌弃鎮走晏𢎞據許州實錄鹿晏𢎞䧟許州殺節度使周岌據其鎮又曰初晏𢎞

據有興元部將王建等率衆歸行在乃詔禁兵討之晏𢎞懼弃城歸鄉里周岌閒其至遁去晏𢎞自稱留後朝廷因以節

旄命之始云殺後云遁去自相違今從其後

十二月鄭鎰表陳巖為福建觀察使實錄七月泉州刺史陳巖逐福建觀察使

鄭鎰自知使務又曰十二月壬寅以巖為福建觀察使巖既逐鎰逼鎰薦已為代朝廷因命之按巖既逐鎰則鎰不在福

州巖安能逼之薦已新王潮傳亦曰黄巢將竊有福州王師不能下建人陳巖率衆拔之又逐觀察使鄭鎰自領州詔即

授刺史按劉恕閩錄黄巢䧟閩粤巖聚衆千餘人號九龍軍福建觀察使鄭鎰奏為團練副使左箱都虞侯李連驕慢不

法縱其徒為郡人患巖將按誅之連奔谿洞中合衆攻福州巖擊破之鎰表巖自代拜觀察使今從之

山南東道上馮行襲功薛居正五代史行襲傳曰洋州節度使葛佐秦辟為行軍司馬請將