Page:Sibu Congkan0183-司馬光-資治通鑑考異-6-5.djvu/54

此页尚未校对


深加討逐按赦在明年十一月此詔必在駢已平安南後實録誤也新傳又云駢擊南詔龍州屯蠻酋燒貲畜走龍州即

安南所管龍編縣也

十二月鄭太后崩舊傳大中末崩誤也今從實録

七年二月張義潮奏僕固俊克西州實録義潮奏俊收西河及

部落胡漢皆歸伏并表賀收西州等城事新吐蕃傳曰七年俊擊取西州收諸部按大中五年義潮以十一州圖籍來上

西州已在其中今始云收西州者葢當時雖得其圖籍其地猶為吐蕃所據耳

拓跋懐光破論恐熱實録義潮又奏鄯州城使張季顒押領拓跋懐光下使送到尚恐埶

將并隨身器甲等並以進奉新吐蕃傳曰鄯州城使張季顒與尚恐熱戰破之收器鎧以獻今從補國史實録

六月以王晏權代髙駢鎮安南補國史謂駢及晏權皆云安南節度使按

時安南止有都䕶經略招討使耳無節度使也舊王智興傳九子無晏權名實録亦云命晏權代駢為節度而無月日葢

闕漏