Page:Sibu Congkan0183-司馬光-資治通鑑考異-6-5.djvu/98

此页尚未校对


軍至絳州將渡河刺史瞿稹謂景思曰巢賊方盛不如且還代北徐圖利害四月友金旋軍鴈門瞿稹至代州半月之間

募兵三萬營於嵉縣之西其軍皆北邉五部之衆不閑軍法瞿稹李友金不能制友金謂景思云云景思然之促奏行在

天子乃以武皇為鴈門節度使仍令以本軍討賊李友金發五百騎齎詔召武皇於逹靻武皇即率達靼諸部萬人趍鴈

門按景思請赦國昌父子而獨克用至者葢國昌已老獨使克用來耳是嵗克用但攻掠太原又陷忻代二州明年十二

月始自忻代留後除鴈門節度使盖此際止赦其罪復為大同防禦使及陷忻代自稱留後朝廷再召之始除鴈門薛史

誤也新表中和二年以河東忻代二州𨽻鴈門節度更大同節度為鴈門節度治代州此其證也

宿州刺史拓跋思恭歐陽脩五代史作拓跋思敬意謂薛史避國諱耳按舊唐書實録皆

作思恭實録天復二年九月武定軍節度使李思敬以城降王建思敬本姓拓跋鄜夏節度使思恭保大節度使思孝之

弟也思孝致仕以思敬為保大留後遂升節度又徙武定軍新唐書党項傳曰思恭為定難節度使卒弟思諫代為節度

思孝為保大節度以老薦弟思敬為保大留後俄為節度然則思恭思敬乃是兩人思敬後附李茂貞或賜國姓故更姓

李脩合以為一人誤也