Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/101

此页尚未校对


皇甫麟莊宗實錄麟作鏻今從莊宗列傳及薛史

帝命訪求梁主或以其首獻實錄帝慘然曰敵惠敵怨不在後嗣朕与梁上十年

戰爭恨不生識其面按莊宗漆均王首藏之太社豈有欲全之之理此特虚言耳

漆朱友貞首藏太社薛史末帝紀云詔河南尹張全義収葬之今從實録

十一月張全義請帝遷都洛陽實錄甲辰議修洛陽太廟按梁以汴州為東京

洛京為西京莊宗以魏州為東京太原為西京真定為北都及滅梁廢東京復為汴州以永平軍為西京而不云以洛陽

為何京若以為東京則与魏州无以異諸書但謂之洛京亦未甞有詔改梁西京為洛京也至同光三年始詔依舊以洛

京為東都或者以永平為西京時即改梁西京為洛京而史脫其文也今无可質正故但謂之洛陽

十二月髙季興過襄州斬關而去五代史補季㒷行已浹旬莊宗且悔

遽以急詔命襄州節度劉訓伺便圖之无何季㒷至襄州就館而心動謂親吏曰梁先輩之言中矣与其住而生不若去

而死遂弃輜重与部曲数百人南走至鳯林關已昬黒於是斬關而出是夜三更向之急詔果至刘訓度其去逺不可逐