Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/118

此页尚未校对


祖同名知其皆附㑹也

四月唐人遷讓皇之族於泰州十國紀年唐人遷讓皇之族於泰州號永寧宫

守衛甚嚴不敢與國人通昏姻乆而男女自為匹偶江表志讓皇子及五嵗遣中使拜官賜朝服即日而卒按唐烈祖受

禪使讓皇居故宫稱臣上表慕仁厚之名若惡楊氏則滅之而已何必如此之污也他書皆未之見不知紀年據何書今

閏七月閩王延羲弑康宗自稱威武節度使閩國王

改元永隆十國紀年通文四年延羲自稱威武節度使改元永隆即晉天福四年也周世宗實録薛史唐

餘錄南唐烈祖實録呉越備史及運曆圖紀年通譜皆同惟閩中啓運圖通文四年己亥閏七月延羲立明年庚子改元

永隆五年甲辰被弑林仁志閩國人載延羲改年宜不差失然五代士人撰録國書多不慿舊文出於記憶及傳聞雖本

國近事亦有抵捂者髙逺叙事頗有本末余公綽雖在仁志之後然亦閩人故不敢獨從仁志所記又王曦既立若但稱

節度使則不應改元及以其臣為三公平章事按晉髙祖實天福五年十一月甲申授閩國王延羲威武軍節度使閩