Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/130

此页尚未校对


二年十月楊信子崇訓崇訓或作崇勲世宗實録作崇訓後蓋避梁王宗訓改名也

顯德元年正月丙申晉王即帝位太祖實録乙未宣遺制晉王榮可於柩前

即皇帝位世宗實録丙申内出太祖遺制羣臣奉帝即皇帝位蓋以乙未宣遺制丙申即位也

二月契丹遣楊衮將萬餘騎如晉陽晉陽見聞録衮帥騎五七萬號十萬

來㑹今從世宗實錄

張元徽為前鋒世宗實錄賊將張暉領三千騎為前鋒今從晉陽見聞録

三月癸巳前鋒與北漢兵遇擊之世宗實録甲午賊陳於髙平南之  按

下又有甲午此必癸巳誤也今從十國紀年

楊衮全軍而退五代史補劉崇求援於契丹得飛騎數千及覩世宗兵少悔之召諸將謀曰吾觀周

師易與耳契丹之衆宜勿使但以本軍決戰不唯破敵亦足使契丹見而心服諸將皆以為然乃使人謂契丹主將曰柴

氏與吾主客之勢已見必不煩足下餘刃敢請勒兵登髙觀之可也契丹不知其謀從之洎世宗之入陳也三軍皆賈勇