Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/15

此页尚未校对


史之誤而不考正也

置昇州以張雄爲剌史新地理志光啓三年以上元等四縣置昇州張雄傳大順初以上元

為昇州授雄刺史吳錄馮𢎞鐸傳大順元年復以上元為昇州命𢎞鐸為刺史按是時雄尚存今從雉傳

二年正月李克用復上表詔復其官爵舊紀太原軍屯晉州克用遣中

使韓歸範還朝因上表訴寃言賊臣張濬依倚全忠離間功臣朝廷欲令釋憾下羣臣議其可否左僕射韋昭度等議云

云在十二月按是時昭度討陳敬瑄舊紀誤今從實錄

三月乙亥復陳敬瑄官爵新紀二月乙巳赦陳敬瑄已未詔王建罷兵不受命十國

紀年亦曰二月乙巳復敬瑄官爵按二月辛巳朔無己未新紀誤也今從實錄

四月王建表陳敬瑄田令孜不可赦十國紀年朝議以建不奉詔而不能

制更授西川行營招討制置使按此命蓋在昭度還朝之後也

韋昭度除東都留守舊紀龍紀元年正月昭度為東都留守實錄大順二年三月乙亥復