Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/2

此页尚未校对


資治通鑑考異卷第二十六


      司馬 光 奉 勑編集

   唐紀十八

昭宗龍紀元年正月癸巳朔赦改元唐年補錄曰正月癸巳改文德二年

龍紀元年百寮上帝徽號曰聖文睿德光武𢎞孝皇帝新舊紀實錄明年正月乃上尊號補錄誤也舊紀又云以劔南

西川節度兩川招抚制置使韋昭度為東都留守按昭度大順二年乃為留守舊紀誤也今皆從實錄

郭璠殺申叢送秦宗權於汴實錄申叢裴渉欲復立宗權為帥汴將李璘知之斬

叢渉以宗權送汴州薛居正五代史初申叢縛宗權折足而囚之雖納𣢾於太祖欲自献於長安以邀旄龯及姦謀不就

乃欲復奉宗權以接取其柄為其將郭璠所殺繫宗權送于太祖即以璠為留後太祖遣都統判官韋震奏事且疏時溥

之罪願委討伐仍請降滄兖二帥之命按全忠若自求兼領滄兖二鎮則明年朝廷命兼領滑州全忠猶辝不受今豈敢