Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/39

此页尚未校对


九月葛從周大破李嗣昭唐太祖紀年錄葛從周攻洺州嗣昭弃城而歸是役也王

郃郎楊師悦陷賊洺州復為汴有唐末見聞錄九月二日嗣昭兵士失利却㓜被汴州捉到王郃郎編遺錄薛居正五代

史梁紀八月帝遣葛從周屯黄龍鎮親領中軍渉洺而寨晉人懼而宵遁洺州復平唐紀九月汴帥自將兵三萬圍洺州

嗣昭弃城而歸葛從周伏青山口嗣昭軍不利實錄九月嗣昭弃洺州敗於青山口今從唐末見聞錄唐紀實錄

十月馬殷克桂州唐烈祖實錄新唐書本紀路振九國志楚世家皆云光化二年殷克桂州

馬氏行年記及王舉大定錄云天復元年惟曹衍湖湘馬氏故事云天復甲子宣晟自安州入桂州天祐四年丁卯十二

月收嶺北七州明年十月平桂州差繆極甚新唐書方鎮表光化三年升桂管經畧使為靜江軍節度而本紀乾寧二年

安州防禦使宣晟陷桂州靜江軍節度使周元靜部將劉士政死之歳月既已倒錯又以士政為元静部將同死尤為乖

誤今據武安節度掌書記林崇禧撰武威王廟碑云我王臨位五歳而桂林歸欵自乾寧三年光化三年五年矣又與

實錄合故從之

十一月庚寅劉季述等廢立按此月乙酉朔己丑五日庚寅六日也廢立之者舊