Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/5

此页尚未校对


時溥援兵不出按李罕之攻下磁州進攻洺州乃擒馬溉實錄云溉為罕之謀取磁州盖誤以石元佐為溉也又奚忠信

去年已為李克脩所擒乃云與方立率兵大戰亦誤也舊紀六月邢洺節度使孟方立卒三軍推其弟洺州刺史遷為留

後李克用出軍攻之新紀六月李克用寇邢州昭義軍節度使孟方立卒其弟遷自稱留後按唐年補錄載王鎔奏得邢

洺大將等狀以孟方立奄辝昭代三軍百姓同以親弟攝洺州刺史遷權知兵馬留後事及新舊紀實錄薛史方立傳皆

云立其弟遷唯太祖紀年錄及薛史武皇紀云立其姪遷恐誤今從諸書

十一月宦官始服劔佩侍祠按田令孜楊復㳟雖威權震主官不過金吾衛上將軍則

其餘宦官必卑矣但諸書不見當時宦官所欲衣者何品秩之法服也

大順元年正月李克用取邢州唐末見聞錄龍紀元年軍守破邢州城孟遷投來

拜李存孝為邢州刺史十一月四日孟遷補充教練使太祖紀年錄及薛居正五代史太祖紀皆曰大順元年李存孝攻

邢州急邢帥孟遷以邢洺磁三州歸于我執朱温之將王䖍裕等三百人以献而無月太祖紀年錄又曰太祖徙孟遷於

太原以大將安金俊為邢洺團練使薛史孟遷傳曰大順元年二月遷執王䖍裕等乞降武皇令安金俊代之今從實錄