Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/50

此页尚未校对


横渠己巳駐師城南誤也

六月丁亥全忠圍鳯翔梁太祖實錄六月丁丑暨虢縣辛未文通涸兵驟出布陣俟敵

我之將卒躍進決闘始辰暨午寇大敗屍仆万餘人命諸軍徙寨逼其壘自是岐人継出師靡不喪衂六月乙亥上以盩

厔有博野軍與岐人往來以窺我命李暉討平丙戌復遣孔勍領兵内大散関取鳯州按六月乙亥朔無辛未前云丁丑

後云辛未又再云六月皆誤從唐實錄

十月李儼至楊州十囯紀年注李昊蜀書張格傳云弟休仕唐為御史奉使楊州聞長水之禍改

姓名曰李儼九囯志云李儼本左僕射張濬之少子名播起家校書郎遷右拾遺濬為朱全忠所害播自長水奔鳯翔昭

宗賜其姓名來使欲徵兵復讎行宻與朱全忠書云選張述於諫省俾銜命於敝藩授秩執金賜編属籍新舊唐書昭宗

紀及濬傳皆云天復三年十二月全忠殺濬於長水然則儼來使時濬猶未死述與休自相乱或一名潘乎寔錄是日始

以儼為江淮宣諭使以行宻充呉王東靣行營都統誤也據行宻書則儼父在時已賜姓李宣諭行宻為討全忠明年春

全忠既克鳯翔儼遂留淮南不敢歸朝耳