Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/72

此页尚未校对


六月楚秦彦暉破淮南兵執劉存等編遺錄天祐四年四月湖南軍

陳邵告㨗淮南㓪州水陸合勢奔衝其境馬殷出舟師於劉陽江口大破賊黨生擒偽鄂州節度使劉存按薛史梁紀馬

殷奏破淮寇在六月十國紀年呉史劉存攻楚在五月敗在六月楚史亦然編遺錄誤也

七月曲裕卒以其子顥為節度使諸書不見顥於裕何親按薛史六月

丙辰𥙿卒七月丙申以靜海行營司馬權知留後曲顥起復為安南都䕶充節度使既云起復知其子也

九月蜀王即皇帝位莊宗列傳太祖厭代建自帝於成都年號武成薛史唐餘錄天祐五年

月建自帝於成都年號武成九國志此年七月即帝位明年改元宋庠紀年通譜天祐四年秋稱帝次年改元歐陽史十

國紀年天復七年九月即位明年改元今從之

二年正月晉王命克寧等立存勗五代史闕文世傳武皇臨薨以三矢付莊

宗曰一矢討劉仁恭汝不先下幽州河南未可圖也一矢擊契丹且曰阿保機與吾把臂而盟結為兄弟誓復唐家社稷

今背約附梁汝必伐之一矢滅朱温汝能成善志死無恨矣莊宗藏三矢于武皇廟庭及討劉仁恭命幕吏以少牢告廟