Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/78

此页尚未校对


孰非是以憂疑不暇遂至深夜斬莫彦昭於私弟明日以其故密走事宜於湖南又曰天復末甲子十有二月容南庞巨

曦深慮廣南劉巖不道加害於己遂差小吏間路密馳書欵歸於馬氏是時湖南遣澧州刺史姚彦章領馬歩軍八千徑

往容南巨曦遂帥萬餘衆歸于馬氏又曰髙州防禦使劉昌魯以廣南先主劉巖欲併吞嶺外數召昌魯欲藉没其家族

昌魯知之乃刺血寫書投馬氏具述縣急湖南遂遣捉生指揮使張可球部轄兵馬於界首應接一行三千余口歸于馬

氏今從十囯紀年

乾化元年正月丙戌朔日食李昊屬書丁亥朔日食今從实录等諸書

五月以劉巖為清海節度使十囯紀年甲辰太祖授陟清海節度使陟復名巖按

薛史僣偽傳云前偽漢劉陟胡賔王劉氏㒷亡录髙祖巖皇考葬叚氏得石版有篆文曰隱台巖因名其三子是先名巖

後名陟也呉越備史乾化四年廣帥彭城巖遣陳用拙來使吳录天祐十四年南海王劉巖自立為漢唐烈祖实录天祐

十四年劉陟僣位改名巖梁太祖实录乾化元年五月以清海節度副使劉陟為節度使二年四月以韋戩為潭廣和叶

使云廣守淪謝其母弟巖為軍情所戴七月友珪加劉巖檢校太𫝊薛史梁末帝紀貞明五年九月削奪廣州節度使劉