Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/79

此页尚未校对


巖官爵呉越備史載制詞亦云彭城巖蓋嗣節度使後復名覆也能莊宗实录同光三年二月廣南劉陟遣何詞來使莊

宗列傳自嗣立至建號皆云劉陟衆說不同未知孰是今以其首尾名巖故但稱劉巖云

六月劉守光欲稱帝囚王瞳史彦羣等莊宗列傳劉守光傳云朱温命偽閤

門使王瞳供奉官史彦章等使燕冊守光為河北道採訪使六月汴使至守光令所司定尚父採訪使儀注取二十四日

受冊朱温傳亦云史彦章莊宗实录作史彦璋編遺录薛史皆作史彦羣今從之又莊宗实录三月己丑鎮州遣押衙劉

光業至言劉守光凶淫縱毒欲自尊大請稔其惡以咎之推為尚父乙未上至晉陽宫召張承業諸將等議討燕之謀諸

將亦云宜稔其禍上令押衙戴漢超持墨制及六鎮書如幽州其辭曰天祐八年三月二十七日天德軍節度使宋瑶振

武節度使周德威昭義節度使李嗣昭易定節度使王如直鎮州節度使王鎔河東節度使尚書令晉王謹奉冊進盧龙

横海等軍節度檢校太師兼中書令燕王為尚書令尚父五月六鎮使至汴使亦集六月守光令有司定尚父採訪使儀

則梁太祖实录都不言守光事惟編遺录云三月壬辰差閤門使王瞳受㫖史彦羣齎囯礼賜幽州劉守光甲午守光連

上表章率以鎮定既與河東結懽兼同差使請當道却行天祐年号事守光尋捉王瞳史彦羣上下一行並囚禁數日後