Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/80

此页尚未校对


放出按莊宗實錄及南唐列祖實錄皆云三月辛亥晉王遣戴漢超推守光為尚父辛亥三月二十七日也壬辰乃三月

初八日王瞳等安得已在幽州甲午乃三月十日守光安得上表云六鎮推臣為尚父編遺録月日多差錯今不取

八月守光以史彦羣為御史大夫編遺錄云御史臺副使今從莊宗實錄

十一月髙萬興奏収鹽州實錄開平三年六月丁未靈武韓遜奏収復塩州擒偽刺史李

継直已下六十二人至此年降髙行存下云塩州與吐蕃党項犬牙相接為二境咽喉之地又烏池塩醝之利戎羌意未

嘗息唐建中初為吐蕃所䧟其墉而去由是銀夏寧延泊于靈武歲以河南河東山南淮南青徐江浙等道兵士不啻

四萬分護其地謂之防秋貞元九年朝政稍暇乃命副元帥渾瑊揔兵三萬復取其地建百雉焉自是虜塵乃息邊患遂

止唐代革命又復失之今纔動偏師遽収襟要國之右臂瘡疣其息哉李茂貞養子多連継字開平三年所収似屬鳯翔

今又収復云唐革命失之前後必一誤或者開平既得又失之也

二年二月帝至白馬樸殺孫隲等梁祖實錄云賜自盡今從莊宗實録

三月𬃷強卒詐降擊李周彜莊宗實錄頃之周彛晝寢左右未至其人抽擔擊周