Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/92

此页尚未校对


部尚書也本傳云累迁礼部侍郎貞明中拜平章事唐餘錄均帝紀貞明二年十月丁酉礼部侍郎鄭珏為中書侍郎平

章事今從之又髙若拙後史補云珏應一十九㪯方㨗姓名為第十九人第行亦同自登第凡十九年為宰相今按珏光

化三年及第自光化三年此年纔十七年矣又不可合

十二月慶州叛賀瓌討之薛史賀瓌傳貞明二年慶州叛為李継陟所據帝命左龍

虎統軍賀瓌為西靣行營馬歩軍都指揮使兼諸軍都虞𠉀与張筠破涇鳯之衆三万下寧衍二州此非小事而末帝紀

李茂貞傳皆旡惟瓌傳有之今以為據

契丹阿保機稱帝改元神冊紀年通譜云舊史不記保機建元事今契丹中有曆

日通紀百二十年月景祐三年冬北使幽薊得其曆因閱年次以乙亥為首次年始著神策之元其後復有天賛按五代

契丹傳自邪律德光乃記天顕之名疑當時未得其傳不然虜人恥保機无號追為之耳保機虜中又號天皇王虜庭雜

記曰太祖一㪯併吞奚囯仍立奚人依舊為奚王命契丹監督兵甲又滅勃海虜其王大諲譔立長子為勃海東丹王號

人皇王自號天皇王始立年號曰天賛又曰神冊囯称大遼於所居大部落置樓謂之西樓今謂之上京又於其南木葉