Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/96

此页尚未校对


濮州也李嗣昭傳嗣昭云賊无營壘去臨濮地逺日已晡晩皆有歸心但以精騎撓之无今夕食晡後追擊破之必矣我

若収軍拔寨賊入臨濮俟彼整齊復來則勝負未决是又以濮陽即為臨濮也按薛史梁紀貞明五年四月制書於濮州

稅課是濮州猶屬梁也莊宗實錄天祐十六年十二月攻下濮陽下教告諭曹濮百姓勸令歸附是濮州未屬晉也又賀

瓌屯土山西晉軍在其東彦章已西入濮陽瓌豈得更東歸臨濮疑宝傳濮州嗣昭傳臨濮皆當為濮陽史氏文飾之誤

也又莊宗實錄去年十二月晉已拔濮陽至此又云攻下濮陽按薛史梁紀去年十二月晉人攻濮陽䧟之今年十二月

又云晉人陷濮陽唐紀去冬拔濮陽今年四月追襲賀瓌至濮陽十二月无攻下濮陽事賀瓌傳貞明四年領大軍營於

行臺村十二月戰敗四月退軍行臺尋卒若非實錄及梁紀重複則是去冬唐雖得濮陽弃而不守今年冬復攻拔之也

六年四月李琪罷為太子少保薛史止有琪作相月日无罷相年月故終言之

朱友謙取同州晉正以朱令德為節度使莊宗列傳上令幕客王正

言送節旄賜之莊宗實録列傳薛史友謙傳皆云友謙以令德為帥請節鉞不許薛史末帝紀貞明六年云陷同州以令

德為留後表求節旄不允而貞明四年六月甲辰以歙州刺史朱令德為忠武留後恐是四年已陷同州