Page:Sibu Congkan0197-司馬光-司馬溫公稽古錄-3-3.djvu/131

此页尚未校对


 赦克用重榮使討玫○秋李全忠卒子匡威代之○冬詔朱晃兼鎮義城○邠寧將王行瑜殺

 玫降煴走死河中○秦宗權孫儒逐河陽帥諸葛仲方春浙西將劉浩殺其帥周寳○

 上還鳳翔○夏雄南將畢師鐸殺其帥高駢迎宣州帥秦彦為帥○秦宗權圍汴州天平帥朱

 瑄兖海帥朱瑾救之宗權走○河中軍亂殺王重榮以兄重盈代之冬盧州刺史楊行宻攻拔

 揚州彦師鐸走歸孫儒○文德元春上還長安○樂彦貞卒衙將羅弘信代之○立壽

 王曄為太弟○上崩○河南尹張全義逐河南帥李罕之罕之引河東兵攻全義朱晃擊却之

 遣其將丁㑹鎮河陽○孫儒陷揚州楊行宻走宣州朱晃拔蔡州斬秦宗權

昭宗龍紀元年春壁州刺史王建攻西川帥陳敬瑄○夏郉洛帥孟方立卒弟

 遷代之李克用使李罕之攻遷朱晃使兵將王虔裕擊却之○杭州刺史錢鏐攻拔潤州殺劉