Page:Sibu Congkan0197-司馬光-司馬溫公稽古錄-3-3.djvu/33

此页尚未校对


 破之○秋魏将元蘭冦蜀漢○以蕭道成為中領軍與司徒袁粲尚書令禇淵右僕射劉秉共

 秉朝三○四魏承明元○夏魏馮太后鴆殺太上皇自臨朝稱制○秋建平王景

 素據京城反左射僕蕭道成摠統衆軍討斬之○帝日夕執兵游戲市里人畜逢無免者道無

 行人門皆晝閉宗室羣臣多被屠戮反惡蕭道成欲殺之

順帝昇平元年魏太和元○秋蕭道成與直■將軍王敬則因帝左右楊主夫

 殺帝立弟安成王準道成鎮東府專朝政袁粲鎮石頭○冬荆州刺史沈攸之舉兵向闕○袁

 粲劉秉謀誅蕭道成道成殺之○沈攸之攻郢城不拔春攸之敗走死華容雍州刺史

 張敬兒克江陵○蕭道成為太尉都督十六州○夏 兖州刺史黄回○秋加蕭道成殊禮

齊高帝建元元年春封齊公夏進爵為王受宋禪封宋帝為汝隂王尋害之