Page:Sibu Congkan0197-司馬光-司馬溫公稽古錄-3-3.djvu/5

此页尚未校对


 入朝用郄超計廢海西公立丞相㑹稽王昱為帝又殺武陵王晞詔加温為丞相

 慕容桓據遼東叛討平之○夏秦以王猛為丞相陽平公融為冀州牧○秋立皇子昌明為太

 子○帝崩○遺詔以桓温輔政如諸葛亮故事○温望帝臨崩禪位見遺詔不悦疑侍中謝安

 王坦之為之

孝武帝寧康元年春温入朝■伏甲欲誅王謝謝因覺之乃止還屯姑熟疾

 甚急求九錫安故緩之秋温卒九錫遂■不行○冬秦将楊安攻拔成都益州郡縣皆入于秦

 ○夏蜀民張育楊光率巴獠圍成都秋秦鄧羗擊斬之夏秦王猛疾病秦主

 為之禱於南郊猛曰晉雖僻逺若王謝在願陛下勿加兵慕容姚氏我之𬽦讎必為後患宜早

 除之○秋猛卒秦人巷陌皆哭大元元春以桓冲為車騎將軍鎮姑熟○夏秦茍萇擊