Page:Sibu Congkan0200-劉恕-資治通鑑外紀-5-3.djvu/172

此页尚未校对


 恤謂襄子也杜預曰趙孟襄子無恤時有父簡子

 之喪是嵗周元王二年晉定公三十七年也史記

 六國表周定王十一年晉出公十七年趙簡子之

 六十年簡子卒趙世家亦云出公十七年簡子卒

 在魯哀公二十年之後十七年也而趙世家襄子

 元年越圍吴襄子降喪食乃是左傳哀二十年事

 若簡子以晉出公十七年卒則襄子元年在吴亡

 後十六年也史記前後差互故以左氏傳為據

四年夏四月邾隠公自齊奔越曰吴為無道執父立

子越王歸之太子桓公革奔越 越王勾踐郊敗吴