Page:Sibu Congkan0203-史炤-資治通鑑釋文-5-1.djvu/144

此页尚未校对


切毒迄及邴𠮷兵永切姓也比景必寐切日南邑如淳曰日中於頭上景在巳下故名之宿留

秀下力救切行相持也或作倀丑良怫然符勿切鬰也輾轉上知輦切下陟逺切反側也

   漢紀四十三     通鑑卷五十一

      起旃蒙赤𡚒(⿱艹石)盡昭陽作噩即乙丑至癸酉凡九年

孝安皇帝下○延光四年下邳符悲切東海邑有上邳故曰下邳於元切南陽邑

音攝南陽邑親臨力禁切哭也乃風讀曰更相工衡切互也林慮音閭河内邑林本作隆避殤帝諱改

興渠興虚陵切姓也渠其名孚𣑽昨結切斷也是酉切又承呪切韍維也卒被音猝忽也

不中竹仲切當也几劇切有枝兵也于願惑蠱公户切疑也魚列切說文庶

猶豫猶音由又音右獸名性多疑故謂不决者稱猶豫翹移華隂户化切京兆邑華山在其南⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾

切官瞽瞍上公土切下蘇后切舜父名按孔頴逹傳云無目曰瞽舜父有目不能分別善惡故時人謂之瞽配字曰瞍瞍無目之稱失行

下孟頴考叔餘頃切姓也春秋鄭莊公時典封疆者渠吝切見也○孝順皇帝上○永建

元年劾紇則切法有罪也銜轡上乎監切馬勒也下兵媚切馬轡也臧罪則郎切受賄曰臧武夫切誣枉