Page:Sibu Congkan0203-史炤-資治通鑑釋文-5-1.djvu/152

此页尚未校对


郎外切以酒沃地居又切馬舎○二年歠仇水歠昌恱切鮮卑中水名去代郡髙栁縣北三百餘里音盈泰山邑

   漢紀四十六     通鑑卷五十四

      起強圉作噩盡昭陽單閼即丁酉至癸卯凡七年

桓皇帝上之下○永壽三年兒式五奚切姓也蝗螟忙經切蟲食榖葉者

上直吕切下逐六切機具也軸本作秞沙礫狼狄切小石也蕭牆並如字鄭康成曰蕭之爲言肅也牆謂屏也君臣相見之禮至

屏而加肅恭焉是以謂之蕭牆𢚓眉殞切憐也鍥薄口列切刻也餘招切爾雅徒歌謂之謡苦濫切視也

楚交切又𥘉教切略取也卒有蒼没切忽也逺呼大故切亦作嘑延熹元年熹音胡光

大雩雲俱切羽舞也一曰吁嗟永雨之際一曰逺爲百榖祈雨度遼徒故切解見明永平八年塉埆上秦昔切下苦角切

又音覺謂薄土也租更工衡切更謂卒更錢也侯旰切猛悍屠各直於切匈奴種名即休屠𩔖也谷蠡

禄下音邌匈奴王號他彫切挑猶取也獨取其名种暠古老烽燧上敷容切下徐醉切𠋫表也邊有警則舉火夜曰烽

晝曰○二年宛於元切南陽邑比屋頻寐切屋相近也鴆之直禁切鴆毒鳥以其羽歴酒食人即死

呵各切姓也商帝乙時有子期封太原郝郷後因氏焉林慮音廬本隆慮避殤帝諱改林盧河内邑風兾風讀曰諷