Page:Sibu Congkan0203-史炤-資治通鑑釋文-5-1.djvu/24

此页尚未校对


嬴晚出爲縮臨武君荀子楊倞注云臨武君蓋楚將未知姓名或曰劉向叙云孫卿至趙與孫臏議兵趙孝成王前臨武君即孫臏也今按史

記年表齊宣王二年孫臏爲軍師則敗魏於馬陵至趙孝成王元年巳七十餘年年代相逺疑臨武君非孫臏也羿研計切夏有窮氏以中

竹仲切當也下中試同造父音俯秦衡父之子以善御幸於周繆王悠闇古暗字悠闇謂逺視不分辨之貌露袒𭧂

露也夲作路袒徒旱切本作亶露袒謂上下不相覆蓋劉向新序作落單滑然滑音骨楊倞注亂也撓沸上女巧切楊倞注攪也新序作

繞下方未切則將音將帥之將音附將相和則士豫附成卒臧没切兵百人曰卒莫耶上未各切下余遮切

鏌鎁劒名或從金兊則楊倞注兊猶聚也與隊同劉向新序兊作銳弋稅切好我虚到切愛也下同桀跖之石切夏桀盗

秉龯王伐切說文斧也楊倞注卬古仰字下託上曰仰冝向切下同技擊目至切楊倞注齊人以勇力擊斬敵者號

爲技錙金莊持切楊倞注八兩曰錙楊倞注毳讀爲脆去賃丘於切楊倞注此與賃市中顧作之人而使之戰相去幾

徒故切楊倞注謂取其長短材力中度也於旣切服之也三屬朱戍切羣經音辯屬甲札之數也引鄭康成說又按如淳

注上身一髀褌一脛繳一凡三屬上身者上體之甲髀音陛股也褌音昆䙝衣以蔽股名髀褌脛胻也胻乃脛耑繳行縢也以繳脛耑名脛繳皆相聮爲甲

曺本作䩜楊倞引漢書胄帶劒顔師古曰著兠牟而又帶劒也餘輕切楊倞注贏負擔也復其户復方目切除其賦役忸之

攴九切楊倞注忸與狃同串習也音秋亦作䠓楊倞引莊子風謂蛇曰鰌我以勝要利伊消相長展兩