Page:Sibu Congkan0203-史炤-資治通鑑釋文-5-1.djvu/73

此页尚未校对


謂動發之○四年轝羊茹切舁車也質樸匹角切素也余專切青金也地節二年

左大且渠且子余切匈奴宫號呼盧訾子移切匈奴王號南旁歩浪切依也西嗕居嗕奴獨切匈奴種也

   漢紀十七      通鑑卷二十五

      起閼逢攝提格盡屠維恊治即甲寅至己未凡六年

中宗孝宣皇帝上之下○地節三年勞來上盧到切下盧代切謂慰勉而招延之下

只深切箴規讀與敕同整也偶舉切禁苑也縱横上子用切放縱也下胡孟切恣横也貸種

戴切假貸也下之勇切五糓種也繡絪馮絪亦作茵馮讀曰慿茵蓐也謂以繡爲絪馮音晚牽引也時戰切補也

於阮切蓄獸之所女曹女音汝曹軰也壹間居莧切謂相去才間𨻶耳徒臘切踐也燕見於甸切安也息

也與宴同北角傅生傅讀曰附讀曰復屬之欲切連也與驅捶楚上之蘂切

擊也下創所切痛也鍜練上丁貫切鍜治也下郎甸切煉鑠也鞠獄居六切推窮也魚蹇切平議也删定所艱切除

爲質職利許吏渠犁西域胡地與輪臺相接武帝時置校尉屯田烏浩切女老之稱○四

年窶人其羽切貧而無禮者𭶑下八切𭶑慧讙言許官切又音喧卒卒音猝忽遽之貌趙衰𥘉爲切名