Page:Sibu Congkan0203-史炤-資治通鑑釋文-5-1.djvu/75

此页尚未校对


共具共讀曰供老誖布内切惑也音盈有餘也郵亭音尤行書舎○四年晻讀曰

音皇水名出金城郡臨羌縣塞外東入河義渠安國義渠姓也先零音憐羌種名旁縁歩浪切依也抵冒

莫北切謂記突而前罕开开口堅切罕羌开羌皆西羌別種漢破滅之置縣以其人處於地因以名之屬天水郡分別筆列切異也

如甚切歳熟曰稔

   漢紀十八      通鑑卷二十六

      起上章涒灘盡元黓閹茂即庚申至壬戌凡三年

中宗孝宣皇帝中○神爵元年泰畤音止𥙊處曰畤徒困切不利也

切肉之力也矻矻口骨切勞極貌延袤延長行也袤音茂南北曰袤東西曰廣胡頓切亂也武粉切口角也

齧䣛上五結切噬也下息七切孟康曰良馬低頭口至䣛故曰齧䣛乘旦食證切良馬駕則旦至故曰乘旦音霸轡革也

絺綌上丑基切細葛下乞逆切麄葛鬱燠上紆勿切下於六切甚𤍠也丁聊切䑕屬岀丁零國乃短切與

圉空魚巨切囹圉也庭燎力小切庭設大燭也苦本切悃愊弋六切賣也音列寒也

魚音切古吟字蜉蝤音浮由甲蟲也好叢聚而生朝生而夕死蝤通作蝣俊艾艾讀曰乂遞鍾晉灼曰遞音遞迭之遞二十四