Page:Sibu Congkan0203-史炤-資治通鑑釋文-5-1.djvu/87

此页尚未校对


魯水切軍壁也饟道式亮切糧道也戲下許冝切字本作麾漢書以戲爲麾○三年嚻千括切緫

平賈音價害直也爲著陟慮切謂著於簿籍比繇戍六月也○四年肜以中歐血一口切吐也

蓮勺音輦酌左馮翊邑罽賔居例切西域國名治循鮮城剽殺匹妙切劫也琅當琅音郎長𤨏(⿱艹石)今之禁

繫人鎻矣顔師古說苦頰切快也郷慕郷讀曰嚮行賈音古賈市也刁斗丁聊切蘇林云形如鋗鈐以銅作之

無縁受一斗故云刁斗禀食上力稔切給也下讀曰飤乞匄上音氣下工大切亦乞也崢嶸上仕耕切下音宏深嶮之皃

靡碎音縻散也如縻爛之義罷敝罷讀曰疲勞也陽朔元年穰侯人羊切秦魏冉受封之邑屬南陽

共王共讀曰㳟丑鳩切疾瘉也烏賄切猥猶曲也于萬切離也古㰎切爾雅曰闈小者謂之閨𢚓

美隕切痛也内之内讀曰納任身汝鴆切與妊同盪膓徒浪切洗滌也讀曰讀曰○三

年操千髙切執也貂蟬貂都聊切惠文冠也以貂尾爲飾附蟬爲文蝉取其清髙飲露而不食貂紫蔚采潤而毛不彰也排擯

必刃切斥也仆栁芳遇切僵也頓也梓柱上祖似切楸也木名下直注切楹謂之柱臿地臿測洽切刺地也援近音爰引也

   漢紀二十三     通鑑卷三十一

      起屠維大淵獻盡彊圉恊洽即己亥至丁未凡九年