Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/111

此页尚未校对


鄄城⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾切濮陽國之邑屬兖州城堡愽抱切堢墇小城也黄龯王伐切以黃金飾斧大呼火故切大聲也

弋季切贈也䌓畤音止鴈門邑屬并州碻磝上五勞切下口勞切城名滑臺户八切春秋時爲衛國後魏爲滑州因滑

臺以爲名蓮勺上力善切下音酌馮翊邑屬雍州汶山音旻郡名屬益州撗被上胡孟切枉也𣢾誠苦管切意

有所欲也求位切餉也亦作餽

    晉紀二十八     通鑑卷一百六

      起旃蒙作噩盡柔兆閹茂即乙酉至丙戍凡二年

烈宗孝武皇帝中之上○太元十年翟眞翟徒歴切姓也蹈藉慈夜切亦

憤恚上房吻切下於避切皆怒也馮翊與職切郡名屬雍州五罪眭䆳眭音雖姓也䆳雖遂切

測革切編立木爲之天竺音竹西域國名即身毒國也唐何切槖駝也直列切去也通作徹桑椹音審桑子

魯水切軍壁也淋漓上𥠖針切下鄰知切終否部鄙切易封名瞋目稱人切張目也於賜切經也長樂

音洛魏郡之邑屬司州潞川音路地名張蚝七吏蠮螉上烏結切下烏紅切塞名柔然柔然夷狄國名姓郁

乆閭氏始元魏神元之末掠騎得一奴髮始齊眉忘本姓名其王字之曰木骨閭木骨閭者首秃也木骨閭與郁乆閭聲相近故後因以爲氏至其子車鹿會