Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/16

此页尚未校对


   漢紀五十七      通鑑卷六十五

      起柔兆閹茂盡著雍困敦即丙戍至戊子凡三年

孝獻皇帝庚○建安十一年稽顙上康禮切下冩襄切額至地也口浪切匹敵也羈首

居冝切馬絡頭也衘紲私列切馬韁也言如馬以衘紲之五勞切煎也蒲故切說文哺咀也酋豪自秋切長

蹋頓上徒臘切遼西烏亘别種名○十二年卒然覬覦上音兾幸也下羊朱切欲也幸得其所欲

上音刑下牛凶切邢姓本周之裔邢侯爲衛所㓕後遂爲氏其先侍中邢辟謫爲河間鄚令因家焉忿敷粉切又敷問切怒也趣治

趣讀曰促他彫切前書作脩音同勃海邑洿烏故切穢也亦作于乃定切又乃挺切淖濘也蹊要賢雞切經也

賞是切懈怠而放㢮也莫北切與黙同郷導郷讀曰嚮堙谷於眞切塞也堅堯切斬首加木上

古堯切幸也通作僥鶉尾殊倫切星名其次在巳楚之分野紆倫易水羊益切易水岀涿郡安閻山

崇芻切鳥子曰雛猖獗紀劣切說僵也失脚貌沔彌兖切前書志沔水岀武都東南入江或謂漢水爲沔水章懷注漢水出漢陽

嶓冡沮沔二水出武都東狼谷也與暗結好虚到匹角切素也徒困切不利也〇十三

年肄羊至切說文習也凌操閭承切姓也操其名追輸切說文江夏縣莫報切老耄𫎇衝上謨蓬切