Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/20

此页尚未校对


切姓也苞其名左傳有周大夫冷州鳩所今切地名大呼火故切亦作嘑氐王丁奚切夷種名當没切呵也

爲質執利切結信也五創𥘉良切傷也焉能於䖍陳如切積也超之切以箠擊

魚厥切斷其足也相貿莫候切交易也

   漢紀五十九     通鑑卷六十七

      起閼逢敦牂盡柔兆涒灘即甲午至丙申凡三年

孝獻皇帝壬○建安十九年音合又音閤罷敝罷讀曰疲屠各音儲屠各

枹鼔風無切擊鼔杖也余隴切跳也流矢飛矢曰流矢所中竹仲切傷也於邑上汪胡切

下遏合切短氣貌字通亦作嗚唈督郵音尤古官名釋名曰督郵主諸縣罰負郵殿糾攝之詳解見漢紀五十三震怖普故切惶懼也

禆將頻彌切副助也糜竺上音武悲切下音竹餘亮必刃切斥也相吏切奄闚也亦候也

蘇昆切餔也睚眦上五懈切下仕懈切瞋目貌縱横上子用切下胡孟切不順理也下放横同陟栁切臂節也

切胳也在肘後亦作掖政苛羈縻上居⿱冝八 -- 𡨋切下忙皮切羈馬絡頭也縻牛紖也言牽制之故取喻也沈醉持林切溺

也俗作沉非是屈橈女巧切又女教切曲也枹罕上音膚隴西邑前書屬金城朝見上馳遥切下胡甸切朝請