Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/21

此页尚未校对


𡜟如甚切孕也或作妊徒跣蘇典切徒者歩行跣足親地古穴切訣别酖殺直禁切以酖毒殺之○二十

年河池如字武都邑一名仇池秭歸上音姨南郡之邑荆州記曰縣北一百里有屈平故宅方七頃累石爲屋基

行間胡郎切行伍間𢚓眉殞切憐也杜濩孫盛云濩音户後爲巴西太守朴胡孫盛云朴音浮姓也胡其名後爲巴

東太委質職日切正也形也瓦解音蟹散也椎牛直追切擊也與垖同犒饗口到切餉也號呼

乎刀切亦呼也披靡普彼切裂也癡廉切又敕占切窺也扞敵侯旰切衛禦也被創𥘉莊切傷也緩控

苦貢切引也巴賨徂宗切巴蟲名賨賦名稱巴賨者本此側立切藏兵也宕渠徒浪切巴郡邑斜谷音耶育在武都

西南人谷百里而至慨上苦莾切卜苦蓋切○二十一年琰以冉去戰切貴也虬須虬渠幽切須作

鬚虬須如蚪龍之須也昌眞切怒也觖望古穴切怨望也考覈下革切覈實焉能於䖍放横

切恣讋服之渉切失氣也去卑去卑單于右賢王名呼厨泉朝魏因留鄴遣去卑歸平陽監其國其後大夏赫連氏即其裔

    漢紀六十      通鑑卷六十八

      起強圉作噩盡屠維大淵獻即丁酉至己亥凡三年

孝獻皇帝癸〇建安二十二年鼔吹尺僞切音律管壎之樂也本作籥警蹕