Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/140

此页尚未校对


    陳紀九        通鑑卷一百七十五

       起重光赤奮(⿱艹石)盡昭陽單閼即辛丑至癸卯凡三年

髙祖宣皇帝下之下○太建十三年姓楊氏諱堅小名那羅延周大象二年封爲隋

王明年受周禪改元開皇國號隋始於此𢈔季才𢈔以主切姓也季才其名俱永璽紱上想氏切下分物切印之組也

房吻切問也烏貫切驚歎躊躇上直由切下直魚切爾雅躊躇猶豫也𥙷烋兵永

側迸於粉許縣常職郎才切春秋萊子之國襁褓上紀兩切下博抱切說

曰小兒衣昌志邳公貧悲切國名即魯薛縣賞是切放也胡得切法有罪也去戰切說文謫

先列切漏也倉何切又千可切汾州扶云切以汾水爲名元魏所置系隋虚政切又翾縣切

雲俱切國名周武王子所封河内野王縣西北有邗城犧牲虚冝切宗廟之牲也牲師庚切全牛也胡墅承與切城名

好肉謂錢之形制也漢書食貨志云好肉皆有周郭韋昭曰肉錢形也好錢穿也巫蠱公户切巫師爲蠱故曰巫蠱左傳注曰蠱惑也

更令更工衡切官名㳂革上余專切㳂襲也下各核切革更也折衷陟仲切折𮕵平也裊轘上堅堯切斷首掛木

上也下胡貫切以車裂之敕列切通也力兖切肉臠孚𡊮方輦力展切挽車也方輦謂並車而挽之