Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/41

此页尚未校对


    宋紀十六      通鑑卷一百三十四

      起柔兆執徐盡著雍敦䍧即丙辰至戊午凡三年

蒼梧王下○元徽四年鴆毒直禁切毒鳥也以毛羽歷飮食即殺人符遇切以後死者合食於

膳羞時戰切具食也庖人和味必嘉善爲膳致滋味爲羞斤於杞嶷𣏌口巳切姓也出自夏后氏之後嶷魚力切

馮翊逸織切郡名决録注曰馮馮也翊明也屬後魏鐡卷去願切說文契也釋名曰劵也相約束繾綣爲恨也以芮

笞箠上超之切下之累切皆擊也綿婢魚容相吏切伺候也傖人助庚纂嚴

祖管切集也驍𮪍堅堯切徤也白各切止也倪奴研奚呼外○順皇帝○

昇明元年崞山愽切在鴈門石城縣屬後魏市𢋨澄延切𢋨市物邸舎厮養相支切析薪養馬者或作㒋

吹箎陳知切管樂也以竹爲之長尺四寸九孔丗本曰蘇成公所作也鋋矛時連切小矛也其廉切籋也

切擊也或作桘通作槌居御切槍唐也通作鐻慘然七感切愁不申也狡獪上古巧切下古外切狡獪兒戯也

苦胡切剖破也力兖切或作脟切肉臠也裸𥘵上郎果切下徒旱切露體也射堋逋鄧切射埻也骲箭薄巧切骨

鏃謂之骲其齊前西切說文肶臍也或書作臍通作齊猖蹷上尺良切下居月切猖狂顛蹷也扶匐上蓬逋切手行也或