Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/47

此页尚未校对


側霜切褁束也士戀切具食也古作籑側角切搤也惙然陟雪切疲也憂也詩云憂心惙惙憤悒

粉切懣也下於急切憂也豁懐呼活切大度量也或作豁思廵古狎切闔也與胷脅相㑹闔也方六切重也

屬鞬居言切說所以戢弓矢彖吐玩越嶲先蘂切郡名古邛都國謂越過嶲水因以爲名橈法女巧切乞也

悲幽祖管賈人音古啇賈余六切賣也瓦礫𭅺擊切小石曰礫烏貫切手腕

胡得切法有罪也

    齊紀二        通鑑卷一百三十六

      起閼逢困敦盡屠維大荒落即甲子至已巳凡六年

丗祖武皇帝上之下○永明二年才儁子峻切智過千人曰儁分兩

他弔是爲於粉章忍敷勿切說文過擊也户廣切帷幔也晉惠起居注云有雲

茵席於貢切筃褥也通作䄄糞溷上方問切下胡困切穢濁也以冉乖刺盧逹切辟也戾也从束从

刀徐錯曰刺乖違者莫如刀茹法亮茹人諸切姓也法亮其名餉遺弋季切賂也調帛徒弔切調謂計發也

胡谷切十斗曰斛跼蹐上渠六切促也謂踡跼不神下資昔切小歩也如踧踖然語蹇切又魚戰切魚列切皆議罪也