Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/50

此页尚未校对


焉契私列切𧷤士革胡孝以灼

   齊紀三        通鑑卷一百三十七

      起上章敦䍧盡元黓涒灘即庚午至壬申凡三年

丗祖武皇帝中○永明八年地豆干地豆干國在室韋國西千餘里以皮爲衣服無五糓唯食

盈之邢産邢户經切姓也産其名庫莫奚庫莫奚其先東部胡宇文之別種至齊時其後種𩔖漸多分爲五部

一曰辱紇主二曰莫賀弗三曰契箇四曰水昆五曰室得毎部一千人爲其師隨逐水草頗同突厥𬗟彌兖居劫切強取也

通囘切推墮户兼切疑也口到切餉也羊如古巧切狂狡胡對切逃散也麤踈

倉胡切心不精也賈我切大船也方言南楚江湖謂之舸待鼎切小船舴艦上陟格切下莫梗切博雅舴艋小舟沿

余專切說縁水而下也於賜切自經也王伐切大斧普故切惶懼也哽塞上古杏切下悉則切哽咽也塞

屬藉殊王切附也謂所附宗藉蛸氏相邀切齊武帝改其子巴東王子響爲蛸氏雨元切亦作蝯爾雅曰猱蝯善援

透擲直炙切投也嗚咽一結切聲塞也魚復音腹巴東邑於蓋時戰切治也

切公勺飲職略切挹取也僵仆上居良切僨也下芳遇切又蒲北切頓也慌惚上虎廣切下呼骨切髣髴