Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/75

此页尚未校对


朐山其居切東海邑郯城徒含切東海邑古郯子國糧樵慈焦切糧食也樵薪也音薑僨也節傳

切符馳馹入質切驛傳蕞爾祖外切小皃厮養相支切析薪養馬者伺知相吏切伺候也壁壘

魯水切軍壁雜沓徒合切重也秣陵音抹丹陽邑○十一年怏怏於兩切意不滿也嗤之

切笑聞望文運切聲所至也幾盡巨依切近也减膳减損也膳具食也古者減膳撤樂所以自損音時戰切

居六切窮理罪人也黃㼐蒲眠切博雅曰㼐𤓰屬佟之徒冬渠遴切說文材能也〇十二年絢

許縣譴責誥戰切謫問也瓦解音蟹散也音伐船筏送任子任汝鴆切猶質子也賈我切太船也

方言南楚江湖謂之舸○十三年拓闥各切開拓漂輕匹妙切浮也亦輕也巉石鋤銜切又仕檻切

資昔切讀如背脊之脊也調徒弔切賦調兹郎切受賄曰贓

   梁紀四       通鑑卷一百四十八

      起旃蒙恊洽盡著雍閹茂即乙未至戊戌凡四年

髙祖武皇帝四○天監十四年上冠太子冠古玩切白虎通曰男子㓜娶必冠女子

㓜嫁必笄苦委切拜也又巨委切䠆跪稽首音啓首至地也貴嬪毗賔切妃嬪周禮有九嬪罔甫切堂下周屋