Page:Sibu Congkan0206-史炤-資治通鑑釋文-5-4.djvu/103

此页尚未校对


涪陵音浮邑名屬涪州贖生神蜀切謂以錢救贖生命也必列切介甲蟲也救也

餘六切賣也錢刀如字漢書食貨志寳於金利於刀注云名錢爲刀以其利於民也公土切網緫名

    唐紀二十五     通鑑卷二百九

       起著雍涒灘盡上章閹茂七月即戊申至庚戌凡二年有竒

中宗大和大聖大昭孝皇帝下○景龍二年衣笥相吏切篋也篚也皆

所以盛衣裳幣帛者也趙簡子曰帝賜我一笥衣服裙上渠云切亦作帬說文曰下裳也釋名曰帬羣也連接羣幅也破陣樂

爲秦王時軍中作秦王破陣樂歌堂堂自隋樂府有堂堂曲調露𥘉京城民謡有側堂堂橈堂堂之言太常丞李嗣真曰側者不正橈者不安再

言堂者謂唐再受命之象也娬媚娘文甫切太宗始召武后爲才人旣見賜號武媚永徽後民皆歌娬媚娘曲英王石州

英王中宗也天寳後樂曲多以邊地爲名有伊州甘州涼州等石州亦此𩔖桑條韋永徽末里歌有桑條韋也女條韋也樂梁肉

吕張切漢書注云梁粟𩔖也米之善者冗貟而隴切散也三受降城下江切張仁愿築東受降城中受降城西受降城屬豐州

拂雲祠敷勿切地理志云中受降城有拂雲堆祠也拓地撻各切開也朝那奴何切山名邏衞郎佐切遊

退恧女六元楷苦駭屬和之欲切下胡卧切塔廟託盍切浮圗也疆場夷益切詩傳云