Page:Sibu Congkan0206-史炤-資治通鑑釋文-5-4.djvu/119

此页尚未校对


警𭶑下八切慧也掀之虚言操行七到切節操下下孟切沔彌兖取猥

胡桂徂聦地狹胡夾切隘也厭卿於𧰟漬汙疾智切說文漚也汙汪胡切

   唐紀三十      通鑑卷二百一十四

      起閼逢閹茂盡重光人荒落即甲戍至辛巳凡八年

元宗至道大聖大明孝皇帝中之中○開元二十二年

止忍切又之刃切贍也古况切欺也官冶以者切鑄冶呉王濞普懿切漢髙祖兄仲之子富埒龍輟

芟之師銜切刈也僦車即就切賃也亭歷切糓尸解佳買切道家有尸解漢書形解銷化注云尸解也張

晏曰人老而解去故骨如變化也不叶檄頰切合也大閱欲雪切𥳑閱也居太切乞也○二十三年

契丹上音九推通回切進之也蒲胡切王德布大㱃酒也白挺徒鼎切从木杖也手板𥙷綰切笏

場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)爾紹胡麥於旣服箱上音負下思將切詩小雅大東曰晥彼牽牛不以服箱注云服牝服

也箱大車之箱也周禮車人牝服二柯注云牝服長八尺謂較也䟽云車較即今人謂之平鬲皆有孔内軨子於其中而又向下服故謂之牝服也鄭司農云

牝服謂車箱服讀爲負以衆軨所依負然也詩䟽又云兩較之内謂之箱蓋車内容物之處犀象先齊切南徼外牛一角在鼻一角在頂象長鼻