Page:Sibu Congkan0206-史炤-資治通鑑釋文-5-4.djvu/80

此页尚未校对


盧經切䆫櫺柳楶楶子結切爾雅栭謂之楶注云即櫨也切韻櫨柱上柎也枅栱吉奚切承衡木下居勇切爾雅樴謂之杙大者

謂之廵守守又切晏子曰廵守者廵所守也饑歉苦簟切說食不滿也酒䦨盧干切漢書注䦨言希也謂飲酒者

半罷半坐謂之酒䦨檛殺陟𤓰切馬箠也言擊殺之轜車音而喪車也烏德鞬山居言切按考異曰唐曆云即𣡡

督軍山虜語兩音也閨門㳙畦切說文特立之門上圎下方有似圭也煑粥之六切糜也𬋖其如劣切燒也不愜

詰叶切快也北角切乖舛也閩中武巾咸亨元年齊聃他甘祖禰乃禮切謂祖與

邏娑郎佐切下蘇箇切論欽陵吐蕃官大相曰論菹副相曰論菹扈莽亦號大論小論欽陵者大論薛禄東賛之子

    唐紀十八      通鑑卷二百二

      起重光恊洽盡重光大荒落即辛未至辛巳凡十一年

髙宗天皇大聖大洪孝皇帝中之下○咸亨二年匐延

切以處木昆部置匐延都督府𨽻北庭都護府五咄陸當没切𥘉咄陸可汗死沙鉢羅咥利失可汗立分其國爲十部曰五咄陸部曰五弩畢失

蒼猝蒼没切博雅云猝𭧂也衰絰上倉回切下徒結切說文絰喪首戴也馬韁居良切紲也葉縣

切𨽻汝州○三年昆明古敦切在㸑蠻西因緫敦因州居戎州西北緫州居西南敦州居南逺不過五百餘里近三百里