Page:Sibu Congkan0206-史炤-資治通鑑釋文-5-4.djvu/95

此页尚未校对


切詩小雅曰他人有心予忖度之𥠖氓謨耕切黎衆也氓民也姦宄居洧切在外爲盜在内爲宄蚩倪堅切猶羙惡

沙礫郎狄切小石倐來式竹切忽也尤甄稽天切察也蟠龍蒲宫切曲也合𥙊古曷

○萬歳通天元年少室失照切嵩山東爲太室西爲少室恪憺杜覧切安静也大食西域國本波斯地

呼外剛愎弼力切狠也息入切白霫國紿之徒愷切欺也糠粥之育切糜也黃麞谷諸羊切如

意初里歌曰黄麞黄麞草裏藏彎弓射爾傷蓋詩妖也至是諸軍皆敗以䌈其字未詳四鎮龜兹于闐碎葉䟽勒也十姓咄陸五啜

弩失畢五俟斤也離間居莧他刀余廉頡跌奚結切下徒結切單于音蟬匈奴王號也駱務

歴名猝至蒼没囹圄上盧經切下偶許切周獄名數挂上所角切下古賣切方寸徐庶曰方寸亂矣方寸心也

    唐紀二十二     通鑑卷二百六

      起強圉作噩盡上章困敦六月即丁酉至庚子凡三年有竒

則天順聖皇后中之下○神功元年憬藏居永渠之切姓

渠據補過彌兖渠記上邽㳙畦切即天水縣屬秦州漢曰上邽瀼州如羊切正觀中

開置以逹交趾在鬰林之西南交趾之東北尚乘石證切尚猶主也主天子車乘也殿中省官屬有奉御二人薄之伯各切迫也