Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/106

此页尚未校对


丁奚切亦作堤細鎧可亥切甲也𣵠竹角丑廉切又敕𧰟切窺也息遂切深也逺也嬪御

切婦也周禮有九嬪九御溽暑儒欲切溼暑也營繕時戰切修也治也髙伉苦浪切髙極也泥濘乃定

于倫子計切止也榜掠上音彭下力灼切又音亮煬帝餘亮烽火敷容切燧候表也邊有警則舉火

彦禋伊真奉璉力展橋棧助諫切棚也架木爲之桔柏津桔音才線切送

宗汭儒稅舟絓古賣切罥也白芀都聊切地名

   後唐紀三      通鑑卷二百七十四

      起旃𫎇作噩十一月盡柔兆閹茂三月即乙酉至丙戌不滿一年

莊宗光聖神閔孝皇帝下○同光三年回鶻胡骨切本曰回紇其先匈奴也俗多

乗髙輪車元魏時亦號髙車部姓藥羅葛氏居薛延陀北至唐德宗時請易回紇曰回鶻言捷鷙猶鶻故稱回鶻羊朱切州名璽綬

是酉切印組也承㳙符𡊮切𬋖也旬浹即叶王鍇口駭函首胡䜛切匱也以匱盛首

堅堯切斷首掛木上衰絰上倉回切䘮衣也或作縗下徒結切首戴也徒跣先典切足親地也輿襯𥘉𮗚切空棺也

衡麓盧谷切山足曰麓衡謂衡山也莵裘兎都切魯隱公謂公子暈曰使營菟裘吾將老焉見春秋隠公十一年樸𣙙